ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Adatkezelő

www.haracity.hu honlapját, valamint az összegyűjtött adatokat Haraszti Árpád E.V. (továbbiakban Vállalkozás) kezeli és felügyeli.

Látogatói adatok felhasználása

Adatai megadása önkéntes. Ha a személyes adatokat megadja, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat a www.haracity.hu honlapon való szolgáltatások kezeléséhez, a hírlevél küldés zökkenőmentes lebonyolítása céljából kezelje.

A személyes adatok a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kerülnek rögzítésre, védett kezelésben részesülnek. Személyes adatai elsődlegesen szolgáltatások nyújtása kapcsán kerülnek felhasználásra. Ezek az információk a www.haracity.hu honlap és hozzá kapcsolódó szolgáltatási körrel és/vagy nagyon gondosan megválogatott kereskedelmi partnerei termékeivel, akcióival vagy közleményeivel lehetnek kapcsolatosak. Amennyiben a jövőben nem kíván a fentiek szerinti e-mail-eket és/vagy SMS-eket és/vagy postai küldeményeket fogadni, úgy a haracity[kukac]gmail.hu e-mail címre küldött levelében ezt lemondhatja. Adatai kizárólag a fenti célok eléréséhez szükséges ideig kerülnek kezelésre és nyilvántartásra.

Látogatói adatok védelme

Személyes adatait biztonságos hálózatokon tároljuk, és csak korlátozott számú, olyan személyek érhetik el azokat, akikre kivétel nélkül titoktartási kötelezettség vonatkozik. Felhívjuk figyelmét, hogy minden esetben, amikor személyes adatokat ad meg, fennáll annak a veszélye, hogy egy külső fél valamilyen módon megszerzi és felhasználja ezeket az adatokat. Bár a Vállalkozás minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz a látogatók személyes adatainak védelme érdekében, nem tudja garantálni az interneten küldött adatok biztonságát, így minden ilyen adatküldés a látogató felelősségére történik. 

Adatok továbbítása harmadik felek számára

A Vállalkozás érdekkörébe tartozó vállalatokon kívül (de számukra is kizárólag a fent ismertetett célból, és az alább ismertetett módon) illetve domain név ügyintézéssel kapcsolatosan az adott domain nyilvántartó részére, harmadik felek számára semmilyen formában nem értékesítjük vagy adjuk tovább felhasználóink személyes adatait anélkül, hogy a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően ehhez előbb beleegyezésed nem kérnénk. A személyes adatokat a Vállalkozás ezen kívül köteles kiadni a vonatkozó törvényi feltételek fennállása esetén is.

Külső felekre mutató hivatkozások

www.haracity.hu honlapon esetenként harmadik felek által biztosított tartalmakra mutató hivatkozásokat kerülnek elérhetővé, melyek tartalmáért a Vállalkozás kizárja a felelősségét. Az ilyen hivatkozások használatakor elhagyja a Vállalkozás szolgáltatási tartományát, így azokra jelen adatkezelési szabályzat rendelkezései nem vonatkoznak. Ezért az ilyen webhelyeket kizárólag saját felelősségére látogathatja meg. Fontos tudni, hogy ezek a külső webhelyek saját cookie-kat küldhetnek, adatokat gyűjthetnek, illetve személyes információkat kérhetnek. 

Az adatok pontossága, helyesbítése, törlése, vagy leiratkozás

A Vállalkozás mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosan kerüljenek rögzítésre. Amennyiben a személyes adatait helyesbíteni szeretné, ezen igényét a haracity[kukac]gmail.hu e-mail címre küldött levélben jelezze. Egyúttal arra kérjük, hogy amennyiben személyes adataiban változás következik be, regisztrációját ennek megfelelően módosítsa. Regisztrációját bármikor törölheti, és bármikor leiratkozhat a Vállalkozástól kapott e-mailekről vagy SMS-ekről, melyet szintén a fenti e-mail címre küldött levelével tehet meg. Az Önre vonatkozó tárolt személyes adatokról – azonosítását követően - tájékoztatást a fenti e-mail címen kérhet, illetőleg ugyanitt kérheti az Önre vonatkozó, tárolt adatok törlését is.

Az Adatkezelési szabályzat változásai

A jogszabályi környezet változása és egyéb okok miatt időről időre szükség lehet a jelen Adatkezelési szabályzat módosítására, ezért a Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy az ilyen változtatásokat saját belátása szerint elvégezze, és egyben arra kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze a szabályzat tartalmát, hogy mindig tisztában lehessen a www.haracity.hu honlap használatának aktuális feltételeivel.

Elérhetőségek

Amennyiben a www.haracity.hu honlappal, vagy a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban kérdése vagy javaslata van, írjon a következő e-mail címre: haracity[kukac]gmail.com

Hozzájárulás

A Vállalkozás honlapjának használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeit. Amennyiben nem ért egyet ezen Adatvédelmi szabályzat tartalmával, akkor ne adja meg személyes adatait, és hagyja el a honlapot. 

Jogorvoslat lehetősége

A Vállalkozás mindent megtesz adatainak biztonságos kezeléséért, azonban törvényi kötelezettségünknek eleget téve tájékoztatjuk, hogy amennyiben úgy érzi hogy bármely adatkezelésre vonatkozó törvényi kötelezettségünket megszegtük úgy módjában áll bírósághoz fordulni. Jogorvoslati igény helye A Pest Megyei Kerületi Bíróság. 

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Haraszti Árpád E.V.
Címe: 2151 Fót (ezen a címen bolt nem üzemel!)
Telefonszám: +36 (20) 354-8184
e-mail cím: haracity
[kukac]gmail.com
Adószám: 60349882-1-33

Fogalom-meghatározások a jelen közlemény alkalmazása során

a) személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

b) különleges adat:

  a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre,

  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

c) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

d) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

e) adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

f) nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

g) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

h) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

i) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

j) automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

k) gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése.

l) cookie (süti): A honlapra való látogatásaiddal kapcsolatos adatok gyűjtését úgynevezett cookie-k (magyarul: sütik) használatával végezzük. A cookie-k olyan szövegformátumú fájlok, melyek a honlap látogatásakor a felhasználó számítógépére kerülnek elmentésre. Amikor megnyitod webhelyünket, rögzítjük az úgynevezett "kattintási adatfolyamot" (látogatás napja, kiszolgáló címe, tartomány neve stb.). Ezek az adatok az általad megadott információkkal együtt lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük a látogatók preferenciáit, és szolgáltatásainkat minél inkább a látogatók egyedi igényeihez igazíthassuk. A cookie-k ezenkívül felhasználónevek és jelszavak tárolására is alkalmasak. A cookie-k a böngészők súgóját követve letilthatóak, ám ezzel a honlap sok funkcióját nem tudod majd használni és a www.pcx.hu honlap több érdekes tartalmát nem tudod majd élvezni.

VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS

 

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga a személyes átvétel esetén is gyakorolható. A fogyasztó az elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti az eladóval.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes átvételt a Vállalkozás nem teljesít. Elállás esetén a Vállalkozás követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Az elállási jog gyakorlása a Vállalkozás címén lehetséges vagy futárszolgálat / Posta igénybevételével, a termék visszajuttatásával.

 

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

Vissza a főoldalra                           Domain + Tárhely szolgáltató: : ininet Kft. , UltraWEB Kft.